مدیریت

دانلود: تحقیق در مورد بسته بندی ماست پاستوریزه – قسمت سوم

الف- پژوهش و تحلیل بازار  مشتریان سوپرماركتها – هتلها – رستورانها – كارخانه ها – بيمارستانها – پادگانها اندازه بازار زیرا يك ماده اصلي غذايي را توليد مي كنيم كه مصرف عمومي دارد عموم مردم Read more…

By f1, ago