مدل(گراهام و والاس[1]، 1962):

این مدل شامل مراحل دوره آمادگی ،دوره خواب (پرورش) ، دوره روشنایی (بصیرت)، دوره آزمایش و ارزش گذاری می شود (صمد آقایی،1385،ص1).

 

2-2-6-4) مدل تلفیقی فرایند خلاقیت( پلسک[2]،1996) این مدل می توان به صورت شکل زیر نمایش داده (مارک[3]1970،)

ايجاد يک محصول جديد رقابتي به ايجاد توازن صحيح بين سه عنصر: فرايند ايده آل نوآوري محصول، رهبري مؤثر از جانب مديريت ارشد و يک محيط کاري پشتيبان نياز دارد. مدل ارائه شده در شکل (2-4)که در حقيقت مي توان آن را بخش داخلي موتور فرضي نوآوري دانست، با بهره گيري از مديريت استراتژيک، مديريت پرتفوي و مباحث فني، در ايجاد هماهنگي و توازن بين عناصر ذکر شده کمک مي کند.

فرايند برنامه ريزي استراتژيک و مديريت پرتفوي، دانش هاي مرتبط با روندهاي بازار، نيازهاي مشتري و تکنولوژي را جمع آوري کرده و آنها را توسعه مي دهد تا بهتر بتوان از آنها استفاده کرد. استراتژي هاي محصول برنامه هاي خانواده محصول، جريان و جهت تلاش هاي مرتبط با محصول جديد را هدايت مي کنند. در شکل (2-4) بخش پايين خط چين –بخش فني- فرصت هاي ويژه بازار و فعاليت هاي تعريف شده پروژه را مشخص مي کند. اين بخش با شناسايي و توسعه فرصت هاي جديد کسب و کار شروع مي شود. نيازمندي هاي جديد مشتريان و تکنولوژي هايي که يک بخش خاص از مشتريان را تحت تأثير قرار مي دهند، به عنوان فرصت هاي ممکن مورد بررسي قرار مي گيرند. بعد از بررسي فرصت هاي ممکن، با استفاده از مديريت پرتفوي محصول تعدادي از طرح ها پذيرفته شده و تأمين بودجه مي شوند. اگر طرحي داراي پتانسيل کم باشد يا با محدوديت منابع در دسترس مواجه باشد، کنار گذاشته مي شودبا ترکيب بخش استراتژيک و فني، مي توان فرايند مذکور را به صورت ساخت يافته تر به صورت شکل (2-4) تبديل کرد. در مرکز مدل ارائه شده، سيستمی پويا شامل شش فرايند وابسته به هم قرار دارد. اين فرايندها براي حداکثر کردن بازده سهامداران، با شناسايي، سرمايه گذاري و مديريت بهترين پرتفوي از پروژه هاي نوآوري، با هم کار مي کنند. سه عنصر کليدي: بازخورد، همراستایی استراتژیکی و نقطه مرکزي کنترل پرتفوي از فرايند فوق پشتيباني مي کنند .(سلیمی، نصيری،1386)

 

 

[1] . walas

[2] .pelsek

[3] .mark

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي رابطه مديريت دانش و نوآوری محصول در شركت هاي صنعتي استان گيلان