فواید بررسی رضایت شغلی

بررسی رضایت شغلی می­تواند پی­آمدهای مثبت و بی­طرفانه، یا منفی داشته باشد. اگر این بررسی­ها را خوب برنامه­ریزی کنند و به کار بندند به طور معمول فوایدی به شرح ذیل به دست می­آید:

رضایت شغلی کلی: یکی از فواید به کار گرفتن بررسی آن است که مدیریت را از ترازهای کلی خوشنودی در سازمان آگاه می­سازد. بررسی­ها همچنین قلمروهای ویژه رضایت یا عدم رضایت ودسته­های ویژه کارکنان را بخوبی آشکار می­سازد. به عبارت دیگر بررسی وسیله نیرومند تشخیصی برای دشواری­های کارکنان است.

ارتباطات: بهره دیگر آن است که پیوند ارتباطی زنده­ای از این راه به دست می­آید در حالیکه بررسی، برنامه­ریزی، اجرا و نتیجه­های آن بازکاوی می­شود ارتباطات در هر سوی سازمان برقرار می­گردد. هنگامی که از کارکنان خواسته شود تا آنچه در ذهن خود دارند را بگویند نه آنکه پرسش­هایی را برای مدیریت مهم­اند پاسخ دهند آنگاه ارتباطات به سوی بلای سازمان یک وسیله نیرومند خواهد بود.

بهبود نگرش: فایده دیگر که اغلب دور از انتظار است، بهبود نگرش­ها می­باشد. برای شماری از افراد بررسی یک دریچه اطمینان، یک تخلیه عاطفی و یک وسیله آرام ساختن دل است. برای گروهی دیگر نشانه آشکار از دلبستگی مدیریت به کارکنان است. به کار گرفتن بررسی به کارکنان دستاویزی می­دهد تا نسبت به مدیریت در خود احساس بهتری را بپرورانند.

نیازهای آموزشی: بررسی­های شغلی روش سودمندی برای تعیین پاره­ای از نیازهای آموزشی است.بطور معمول به کارکنان این فرصت داده می­شود تا احساس خود را درباره شیوه کار سرپرست­شان آشکار سازند. چون کارکنان بطور نزدیک این­گونه رفتار سرپرست را تجربه می­کنند، بنابراین ادراک آنان می­تواند داده­های سودمندی درباره نیازهای آموزشی سرپرستان فراهم آورد.

برنامه­ریزی دگرگونی و پیگیری آن: مدیران هوشیار از نیاز به ارزیابی واکنش­های کارکنان در برابر تغییرات عمده در برنامه­های سازمان آگاهند. بررسی­های پیشاهنگ، برای تشخیص دشواری­هایی که ممکن است پدید آیند، و برای هم­سنجی واکنش در برابر چندین راه چاره و برای ترغیب مدیران به اصطلاح برنامه­های نخستین خود سودمنداند. پیگیری بررسی­های به مدیریت فرصت می­دهد تا واکنش­های واقعی به تغییر را ارزیابی کند و کامیابی یا شکست آن را تعیین نمایند (دیویس و نیواستروم، 1989، ترجمه طوسی، 1377).

15-2- ابعاد رضایت شغلی

بطور کلی سه بعد مهم در رضایت شغلی تشخیص داده شده است که عبارتند از:

  • رضایت شغلی یک پاسخ عاطفی نسبت به شرایط یا وضعنیت شغل است.
  • رضایت شغلی در رابطه با برآورده شدن نیازها و انتظارات تعیین می­شود.
  • رضایت شغلی برخاسته از چند نگرش به هم پیوسته است.

بطور کلی می­توان نتیجه گرفت که رضایت و عدم رضایت در انتهای یک پیوستار نیستند و نیز رضایت و یا عدم رضایت بطور یک جانبه نتیجه حقوق و دستمزد کم و یا زیاد نمی­باشند اگر چه متأثر از آن نیز هستند. رضایت شغلی ماحصل تأثیر عوامل زیادی نظیر نیازها، علایق، انگیزه­ها، نگرش و شخصیت افراد از یک طرف و مختصات شغلی نظیر محیط کار، جو سازمانی، فرهنگ سازمانی و نیز مدیریت از طرف دیگر می­باشد. چنانچه این عوامل موید یکدیگر باشند موجب حالتی می­شوند که فرد در خود احساس رضایت می­کند (عباس­زادگان، 1379).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه استرس شغلی با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان­های شهر کرمانشاه در سال 1393