• دلایل انجام امکان سنجی و کاربرد آن

امکان سنجی به دلایل زیر انجام می شود .

– مقایسه اهداف  کارفرما از پیش بینی طرح یا نتایج قابل انتظار از اجرای آن

– تشخیص نیازهای طرح و تنظیم برنامه اجرایی براساس آن

– تشخیص ریسک ها و ابهامات و برنامه ریزی برای مقابله با آن ها

– بررسی و مقایسه گزینه های مختلف و تبیین مناسب ترین آن ها

– تلاش در جهت اجرایی کردن طرح با پیش بینی کمبود ها و تعیین روش های رفع آن ها

– ایجاد زمینه ی برای انجام مهندسی اصولی ( ایزدی ، 1380 ، ص 1 )

اغلب پیشنهادهایی که براساس برنامه  ریزی استراتژیک برای نظام اطلاعاتی ارائه می شوند مبهم و بدون برآورد هزینه صورت می گیرد . بنابراین قبل از تخصیص منابع برای اجرای این پیشنهادها باید از امکان پذیر بودن پیشنهاد ، اطمینان حاصل شود . پیشنهادی امکان پذیر است که بر اساس مقایسه درآمدهای حاصل از آن با هزینه های لازم توجیه پذیر باشد و از جهت فنی نیز عملی و کاربردی بودن آن محقق شود . بخش امکان سنجی فعالیتی است که می تواند در چهارچوب بررسی های غیر رسمی و به عنوان بخشی از برنامه ریزی استراتژیک یا به صورت پروژه های تحلیل سیستم به انجام رسد . همچنین در مراحل مختلف چرخه حیات یک پروژه ، احتمال انصراف از اجرای پروژه وجود دارد که مناسب ترین و با صرفه ترین مرحله برای اتخاذ چنین تصمیمی ، همان مرحله امکان سنجی است در این مرحله از کار و براساس یک استراتژی کم خطر که از هزینه های احتمالی اندکی برخوردار است ، می توان به بررسی کامل روش تجزیه و تحلیل  سیستم ها پرداخت ، مضافا این که بسیاری از نتایج حاصل از این مرحله به عنوان مبنایی مناسب برای تحلیل های عمیق و شروع بعدی قابل استفاده خواهد بود ( ویور ، 1377 )  .

  • معرفی ابزار کار

مدل سوات

روش تجزیه و تحلیل سوات   مدل تحلیلی مختصر و مفیدی است که به شکل نظام یافته هر یک از عوامل قوت و ضعف و فرصت ها و تهدید ها را شناسایی کرده و راهبردهای متناسب به موقعیت کنونی صنعت مورد بررسی را منعکس می کند. ماهیت قوت و ضعف به درون سازمان مربوط می شود و فرصت و تهدید معمولا محیطی است. حروف swot  که آن را به شکل هاي دیگري مانند tows   هم می نویسند، ابتداي کلمات Strength به معناي قوت، Weakness به معناي ضعف Opportunity به معناي فرصت و Threat به معناي تهدید است. در این روش تلاش هایی برای تجزیه و تحلیل شرایط بیرونی و وضعیت درونی به عمل آمده و بر اساس آن راهبرد مناسب برای بقاء صنعت مورد نظر، در نظر گرفته می شود. در این مدل فرصت ها و تهدیدها نشان دهنده چالش های مطلوب و یا نامطلوب عمده ای است که در محیط خارجی صنعت مورد نظر، فرا روی تولید کنندگان وجود داشته و در مقابل، قوت ها و ضعف ها (شایستگی ها، توانایی ها، مهارت ها، کمبودها)، وضعیت محیط داخلی صنعت مورد مطالعه را به نمایش می گذارد (رفیع زاده ، 1391).

در تحلیل swot عوامل موثربه دو دسته عوامل بیرونی یا خارجی و عوامل درونی یا داخلی تقسیم می شوند .

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور