سیستم ارزیابی عملکرد :

سیستم ارزیابی عملکرد دارای یک سیستم پنج مرحله ای بوده که دارای یک رابطه تعاملی دو طرفه است.مراحل این سیستم عبارتند از:

1- مشخص نمودن ارزیابی کننده و ارزیابی شوند

2- زمان بندی ارزیابی

3- جمع آوری و گرد آوردی اطلاعات

4- تعیین روش های مثبت

5- تعیین روش های اندازه گیری.(حاج کریمی،رنگریز،1378، 211-210)

2-2-6 – انواع ارزیابی:

 • ارزیابی توسط سرپرست یا مدیران بویژه سرپرستان میانی
 • ارزیابی از خود (خود ارزیابی)
 • ارزیابی توسط هم ردیفان
 • ارزیابی کمیته ای
 • ارزیابی توسط زیر دستان
 • ارزیابی توسط بازرسان .(سیدجوادین،1381، 539-537)

2-2-7 – خطاهای مربوط به ارزیابی عملکرد:

 • تمایل حد وسط :تمایل به ارزیابی تمامی کارکنان در حد متوسط و میانی
 • متفاوت با من: تمایل به خود را معیار قرار دادن ،به این معنا که آنها یی دارای رفتارها و خصوصیات متفاوت با رفتارهای ارزیاب باشند،در رده ضعیف ارزیابی می شوند.
 • تأثیرهاله ای :گرایش به ارزیابی بر اساس یک ویژگی مشخص ، به جای آنکه کل عملکرد فرد در یک دوره بررسی می شود.
 • تأثیراولیه : تمایل به ارزیابی افراد براساس تأثیرانجام شده در برخورد اول و نه براساس تحلیل عملکرد وی در طول ارزیابی.
 • خطای آسانگیری :تمایل به ارزیابی کارکنان در سطح خوب و عالی.
 • فرد به فرد: تمایل به مقایسه افراد با همدیگر به جای مقایسه تک تک آنها براساس معیارهای مشخص کاری.
 • خطای تازه نگری :تمایل به انجام عمل ارزیابی براساس آخرین رفتارهای مشاهده شده و نه براساس ارزیابی کل رفتارهای فرد در طول مدت ارزیابی.
 • مثل من:تمایل به ارزیابی افراد کسانی که بیشتر به فرد ارزیاب در سطح عالی شبیه هستند.
 • مجموع پاسخ : تمایل به ارزیابی افراد در مورد تمام خصوصیات بطور یکسان بجای آنکه خصوصیات آنها بطور تک تک مورد ارزیابی و درجه بندی قرارگیرند.
 • تأثیر اضافی : تمایل به ارزیابی افراد براساس ارزیابی های گذشته آنها به جای کارکرد فعلی آنها.
 • خطای مربوط به سخت گیری :تمایل به سخت گیری بیش از حد در ارزیابی کارکنان.
  (سیدجوادین،1381، 541).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران