خروجیهای:MRP    

مهمترین دستاورد برنامه MRP شامل گزارشهای کنترل تولید و موجودی کالا می باشد. این گزارشات اختیاری هستند و به منظورکمک به مدیریت در برنامه ریزی وکنترل عملکرد طراحی میشوند که به عنوان گزارشات اولیه شناخته شد ه اند .

گزارشات اولیه شامل جداول سفارشات برنامه ریزی شده ، تغییرات در تاریخهای سررسید ، حذف یا توقف سفارشات باز و اطلاعات مربوط به وضعیت موجودی کالا می باشند . گزارشات ثانویه شامل موارد زیر است گزارشات برنامه ریزی به منظور مشخص کردن نیازهای آتی ، گزارشات اجرائی به منظور دقت روی اختلافات بین برنامه ها وعملکرد واقعی و گزارشهای استثنائی که روی مشکلات موجود در حول و حوش سفارشات با تاخیر ، ضایعات بیش از اندازه و غیره … متمرکز هستند .

صحت خروجی های MRPارتباط تنگاتنگی با صحت و دقت ورودیهای آن دارد . به ویژه زمان بندی سالیانه که اصلی ترین ورودیMRP است ، باید دارای دقت و صحت بیشتری باشد.اصولاً هدف سیستمMRP ایجاد برنامه سفارشات صحیح به منظور رسیدن به پیش بینی های مندرج در برنامه زمانبندی سالیانه است . خروجی های اصلی سیستم MRPبرنامه زمانبندی خرید(سفارشات خرید)، برنامه زمانبندي ساخت(سفارشات ساخت)، اولویت سفارشات و گزارشات عملکرد و گزارشات ویژه است در سیستمهای موسوم به سیستمهای MRP با حلقه بسته از خروجی برای تعیین دقیق نیازهای ظرفیتی و مقایسه آن با نیازهای حاصل از محاسبات برنامه سالیانه تولید(MPS) استفاده می شود با این مقایسه قابل اجرا بودن برنامه مشخص می شود.

در سیستمMRP با حلقه بسته پس از بدست آوردن یک برنامه قابل اجرا بازخورهاي لازم از عملکرد سیستم های خرید و ساخت در ارتباط با اجرای برنامه دریافت میشود ، این باز خورها مدیریت را قادر می سازد تا عملیات لازم درارتباط با سیستم یا برنامه انجام دهد .

-6 -2 محاسن و محدودیتهای:MRP

MRP سهم عمده ای را در برنامه ریزی تحصیل مواد دارا است. در کوتاه مدت MRPبهنگام مرور برنامه ها وخریدها در کنار ظرفیت موجود و زمان سبقت فروشنده ، انعطاف زمان بندی اصلی تولید را می سنجد. MRPاز طریق تمرکز بر اقلامیکه باید در نتیجه وضعیتهای دیر کرد تسریع شوند و اقلامیکه باید به واسطه تصمیم گیری در جهت تاخیرسفارشات ، کند شوند، امکان برقراری اولویت صحیح اموررا فراهم می آورد.

در دراز مدت،MRP از طریق انتقال پیش بینی های گسترده بازار به نیازهای ظرفیتی خاص، در تخمین نیازهای ظرفیتی سودمند است.

محدودیتهای عمدهMRP در ارتباط با نیاز اطلاعات دقیق و امکانات گسترده کامپیوتری است از انجائیکه موجودی کمینه ، یکی از شاخصهای فروشMRP است ، این سیستم بستگی به این دارد که مدارك موجودی بسیار دقیق باشند علاوه بر اینها اگر صورت مواد دقیق نباشندMRP تقاضاهای سطح بالاتر را به ملزمات نادرست سطح پائین تر تعمیم می دهد ، که به نوبه خود می تواند منجر به وقفه های حفظ شونده و آن دسته از تغییرات مهندسی که بر صورت مواد تاثیر می گذارند ، مورد نظارت دقیق قرار گیرند .

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تاثیر مديريت و برنامه ریزی نیازمندی­های مواد (MRP) در بهبود بهره وری  تولید